Khi nói đến  các phương pháp  điều trị tiên tiến và các dụng cụ y tế để cải thiện cuộc sống,  các nhà khoa học  và kỹ sư của chúng tôi nghiên cứu  những giới hạn của khám phá.  Chuỗi Giá trị Dược phẩm giúp chúng tôi  đưa các phương pháp điều trị và dụng cụ tiên tiến đến tay những bệnh nhân cần chúng.

Kristal Troy, Novo Nordisk Hoa Kỳ.