Tên của bạn *

Vui lòng nhập tên của bạn

Email của bạn *

Phải là địa chỉ email hợp lệ Giá trị phải là email hợp lệ

Tin nhắn của bạn *

Vui lòng thêm nhắn

*

Your attachment is too big. You can attach up to 20MB Các phần mở rộng tên tệp sau đây được phép .xls,.xlsx,.doc,.docx,.ppt,.pptx,.pdf,.msg,.eml,.jpeg,.png {{crossValidationError['attachment'].crossValidationErrorMessage}}
Ví dụ, bạn có thể đính kèm hình ảnh, báo cáo hoặc các tệp khác có thể giúp hiểu và xử lý khiếu nại của bạn. Khi bạn đính kèm, xin hãy kiên nhẫn gửi tin nhắn của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về quyền riêng tư * *

Bạn phải chấp nhận Tuyên bố từ chối trách nhiệm về Quyền riêng tư
reCAPTCHA verification required

Để truy cập hồ sơ của bạn bên ngoài quy trình ứng tuyển, bạn sẽ cần chọn  một  vị trí trên trang web và nhấp  vào Ứng tuyển  ngay.  Sau khi bạn nhấp vào  Ứng tuyển  ngay , bạn sẽ được chuyển đến trang vị trí nơi bạn có thể chọn  Xem hồ sơ  từ thanh menu trên cùng, đăng nhập  và mở mục accordion  Công việc đã ứng tuyển 

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể xem (các) vị trí  mà bạn đã ứng tuyển, xem (các) hồ sơ ứng tuyển của bạn  và trạng thái (các) hồ sơ ứng tuyển của bạn.  

Sau khi đăng nhập vào hồ sơ của mình, bạn sẽ được đưa đến màn hình hồ sơ ứng viên, nơi bạn có thể chọn  Tài liệu của tôi.

Tại đây bạn có thể tải lên từ thiết bị, drop box hoặc google drive.  Lưu ý, bạn chỉ có thể duy trì một sơ yếu lý lịch trong hồ sơ tại một thời điểm.

Bộ phận tuyển dụng sẽ xem xét sơ yếu lý lịch và sở thích của bạn cùng với các yêu cầu của vị trí.  Nếu bạn được tiếp tục xem xét trong quy trình này, bạn sẽ được Đại diện bộ phận tuyển dụng của Novo Nordisk liên hệ về các bước tiếp theo. 

Xin nhắc lại, bạn luôn có thể xem trạng thái ứng tuyển của mình bằng cách điều hướng đến  Xem hồ sơ  và chọn  Công việc đã ứng tuyển

Bạn luôn có thể xem trạng thái ứng tuyển của mình sau khi đăng nhập vào hệ thống và chọn Xem hồ sơ rồi chọn Công việc đã ứng tuyển.