Công ty chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
Số CVR 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Bạn luôn có thể liên hệ với Novo Nordisk hoặc bộ phận chuyên trách về Quyền riêng tư Dữ liệu của Novo Nordisk theo địa chỉ  privacy@novonordisk.com  nếu có những câu hỏi hoặc mối quan ngại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả các thông lệ của Novo Nordisk liên quan đến tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua hệ thống tuyển chọn trực tuyến của chúng tôi liên quan đến việc tìm kiếm việc làm của bạn và hồ sơ ứng tuyển công viêc với Novo Nordisk A/S hoặc một trong các chi nhánh.

Vui lòng đọc kỹ tuyên bố này và cho biết bạn chấp nhận các điều khoản của tuyến bố bằng cách nhấp vào nút chấp nhận dưới đây (“Tôi hiểu và đồng ý với các điều khoản trên”). Việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn khi nhấp vào nút chấp nhận dưới đây.

Novo Nordisk thu thập dữ liệu cá nhân do bạn gửi như một phần của quá trình tuyển chọn. Dữ liệu cá nhân được lưu giữ trên cơ sở dữ liệu được lưu trữ bên ngoài ở Ba Lan.

Hơn nữa, dữ liệu cá nhân của bạn, nếu cần cho các mục đích dưới đây, có thể được chuyển cho các bên thứ ba cung cấp sản phẩm và dịch vụ (chẳng hạn như các cơ quan hỗ trợ Novo Nordisk trong việc sàng lọc và phỏng vấn các nhân viên tiến cứu), các nhà cung cấp hệ thống CNTT cũng như các cơ quan quản lý nếu luật pháp yêu cầu.

Dữ liệu cá nhân cũng được lưu giữ dưới dạng thủ công và trên các hệ thống máy tính nội bộ khác. Dữ liệu cá nhân bao gồm tất cả thông tin do bạn gửi.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích tuyển chọn và trong kết nối đó, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các chi nhánh của Novo Nordisk ở một quốc gia khác với quốc gia cư trú của bạn. Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được đánh giá như mô tả dưới đây.

Với mục đích được mô tả ở trên trong Mục 3, chúng tôi có thể xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau:

  • Thông tin liên hệ (tên, địa chỉ email, quốc gia)
  • Số năm kinh nghiệm chuyên môn
  • Khu vực/địa điểm quan tâm

Novo Nordisk là một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng và đưa ra tất cả các quyết định liên quan đến việc làm hoàn toàn dựa trên năng lực và trình độ. Do đó, bạn không nên bao gồm thông tin về chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, quan điểm chính trị hoặc khuynh hướng giới tính hoặc thành viên công đoàn của bạn. Vui lòng không bao gồm số an sinh xã hội của bạn.

Bạn không cần phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân, thì hồ sơ của bạn trong phần Nhân viên hỗ trợ việc làm sẽ không thể được đăng ký.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được tiết lộ trong các trường hợp sau:

Dữ liệu cá nhân sẽ được tiết lộ trong phạm vi yêu cầu cho các mục đích liệt kê ở trên cho các chi nhánh của Novo Nordisk trên toàn thế giới, bao gồm các chi nhánh ở các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu, có thể có các luật và quy định về quyền riêng tư dữ liệu và bảo vệ dữ liệu khác với quốc gia cư trú của bạn. 

Dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho các cơ quan công quyền và cơ quan hành pháp khi được pháp luật cho phép và yêu cầu. 

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ sau đây, theo yêu cầu của pháp luật, để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp chuyển dữ liệu tùy thuộc vào quốc gia nào mà dữ liệu được chuyển đến:

  • Việc chuyển dữ liệu cho một tổ chức của Novo Nordisk được đề cập trong Quy tắc Ràng buộc Công ty của Novo Nordisk, có sẵn tại  https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Các quốc gia điểm đến được Ủy ban Liên minh Châu Âu coi là có mức độ bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu cá nhân.
  • Chúng tôi đã ký kết Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Ủy ban Liên minh Châu Âu về việc Chuyển Dữ liệu Cá nhân sang các Quốc gia Thứ ba. Bạn có thể nhận bản sao của Các Điều khoản bằng cách liên hệ với chúng tôi như mô tả trong Mục 1;

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin chính xác và được cập nhật, cũng như khuyến khích bạn thường xuyên cập nhật dữ liệu cá nhân. Bạn có thể xem xét, sửa đổi hoặc  hủy đăng ký  dịch vụ Nhân viên hỗ trợ việc làm bất cứ lúc nào.

Novo Nordisk sẽ xóa thông tin người đăng ký Nhân viên hỗ trợ việc làm không hoạt động (không nhấp qua trên email) sau 3 năm.

Bạn có thể thu thập thêm thông tin về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ và xử lý về bạn và trong phạm vi bạn có quyền đó theo luật hiện hành, bạn có thể nhận được bản sao dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy đọc được. Hơn nữa, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

Nếu bạn muốn sử dụng một hoặc nhiều quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ ở trên.

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thì bạn có thể liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu ở quốc gia của bạn, ví dụ như Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Đan Mạch nếu bạn là công dân ở Đan Mạch.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng để thống kê ẩn danh cho các mục đích nội bộ, trong trường hợp đó thông tin sẽ được sử dụng chung. Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ được ẩn danh.